صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ ۰.۵۴ ۰.۲۷ ۶۱۹.۶۸ ۱۶۶.۲۲
۱۶۲ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ (۱.۸۹) (۲.۳۳) (۹۹.۹۱) (۹۹.۹۸)
۱۶۳ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ (۱.۴۵) (۰.۳۳) (۹۹.۵۲) (۷۰.۱۳)
۱۶۴ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ (۰.۲) (۰.۸۹) (۵۱.۴۹) (۹۶.۱۷)
۱۶۵ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ (۱.۲) (۰.۸۸) (۹۸.۷۷) (۹۵.۹۸)
۱۶۶ ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ ۰ ۰ (۱.۳۵) ۰
۱۶۷ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ ۰ ۰ (۱.۳۵) ۰
۱۶۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ (۰.۰۲) (۰.۰۳) (۶.۸۱) (۱۱.۳)
۱۶۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ (۰.۳۱) ۰.۱۵ (۶۸.۰۴) ۷۰.۴۲
۱۷۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ ۰.۱۱ (۰.۳) ۵۰.۹ (۶۷.۱)
۱۷۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ (۱.۵۹) (۱.۸۸) (۹۹.۷۲) (۹۹.۹)
۱۷۲ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ (۰.۷۱) (۰.۰۵) (۹۲.۴۷) (۱۵.۷)
۱۷۳ ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ ۰ ۰ (۱.۵۸) ۰
۱۷۴ ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ ۰ ۰ (۱.۳۱) ۰
۱۷۵ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ ۰.۴ ۰.۰۲ ۳۳۶.۷۹ ۷.۴۲
۱۷۶ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ (۱.۰۳) (۰.۹۶) (۹۷.۷۲) (۹۷.۰۵)
۱۷۷ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ (۰.۶۱) (۰.۲۲) (۸۹.۴) (۵۴.۷۴)
۱۷۸ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ ۰.۰۶ ۰.۰۲ ۲۲.۳ ۷.۲۳
۱۷۹ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ (۰.۶۸) (۱.۳۳) (۹۱.۷) (۹۹.۲۴)