صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۴۱ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ ۰.۲۴ ۰.۵۲ ۱۴۰.۳۲ ۵۶۰.۳۳
۱۴۲ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ ۰.۱۵ (۰.۵۹) ۷۰.۱۹ (۸۸.۵۳)
۱۴۳ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ (۲.۳۸) (۱.۷۱) (۹۹.۹۸) (۹۹.۸۲)
۱۴۴ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ (۰.۴۲) ۰.۲۵ (۷۸.۲۸) ۱۴۸.۵۴
۱۴۵ ۱۴۰۰/۱۱/۱۵ ۰ ۰ (۱.۴) ۰
۱۴۶ ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ ۰ ۰ (۱.۴) ۰
۱۴۷ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ ۰.۲۴ (۰.۰۱) ۱۳۵.۹۳ (۲.۰۱)
۱۴۸ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ (۰.۲۳) ۰.۵۱ (۵۶.۸۹) ۵۴۲.۵۴
۱۴۹ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ ۱.۲۳ ۰.۷۸ ۸,۴۵۳.۰۹ ۱,۵۸۱.۴۶
۱۵۰ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ ۰.۴۹ ۲.۰۴ ۴۹۶.۳۷ ۱۵۷,۴۲۸.۱۴
۱۵۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ ۲.۵۶ ۲.۴۱ ۱,۰۱۰,۰۰۰ ۵۹۵,۳۳۴.۸۲
۱۵۲ ۱۴۰۰/۱۱/۰۸ ۰ ۰ (۱.۱۷) ۰
۱۵۳ ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ ۰ ۰ (۱.۱۷) ۰
۱۵۴ ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ ۲.۱۴ ۱.۷۸ ۲۳۰,۷۳۱.۴۵ ۶۱,۴۳۷.۷
۱۵۵ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ (۱.۴) (۲.۱۷) (۹۹.۴۲) (۹۹.۹۷)
۱۵۶ ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ (۱.۵۴) (۱.۷۴) (۹۹.۶۶) (۹۹.۸۳)
۱۵۷ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ (۱.۴۴) (۱.۹۷) (۹۹.۵۱) (۹۹.۹۳)
۱۵۸ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ (۱.۱۷) ۰.۱۹ (۹۸.۶۳) ۹۸.۵۹
۱۵۹ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ ۰ ۰ (۱.۱۳) ۰