صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ تعیین صاحبان امضا مجاز صندوق دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۲ تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۶خصوص تغییر کارمزد متولی و حسابرس دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۷/۲۳
۳ تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۶خصوص تغییر متولی و حسابرس و ماده ۳۵ اساسنامه دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۷/۲۳
۴ اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۰۶-۰۷-۱۴۰۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۵ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری افق ملت مورخ ۰۶-۰۷-۱۴۰۱ ساعت ۱۱ و ۱۲ (تغییر متولی ، حسابرس ماده ۳۵ و تغییر هزینه ارکان) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۶/۲۷
۶ تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲در خصوص تغییر هزینه های نرم افزار دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۷ اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۲۲-۰۵-۱۴۰۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۲۲
۸ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری افق ملت مورخ ۲۲-۰۵-۱۴۰۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۱
۹ صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ تعیین صاحبان امضا مجاز صندوق دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۰۸
۱۰ تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷خصوص تصویب صورتهای مالی دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۳۰
۱۱ اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۷-۰۳-۱۴۰۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۱۷
۱۲ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری افق ملت مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۰۲
۱۳ تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۸در خصوص تغییر کارمزد متولی، حسابرس و شرکت سپرده گذاری مرکزی دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۱۴ اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۲۸-۰۹-۱۴۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۱۵ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری افق ملت مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۱۶ تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۲در خصوص اصلاح نحوه محاسبه کارمزد مدیر دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۱۷ اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۲۲-۰۸-۱۴۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۱۸ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری افق ملت مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۱۶
۱۹ تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲در خصوص تغییر هزینه های نرم افزار دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۲۳
۲۰ اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۰۲
۲۱ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری افق ملت مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
۲۲ تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸خصوص تصویب صورتهای مالی دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۲۹
۲۳ اسامی حاضرین در مجمع ۲۸-۰۲-۱۴۰۰ صندوق افق ملت دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
۲۴ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری افق ملت دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۲۵ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری افق ملت دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۰۵
۲۶ اسامی حاضرین در مجمع صندوق افق ملت دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۱
۲۷ دعوت به مجمع صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۱۰
۲۸ تصویب صورت های مالی صندوق سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۷
۲۹ اسامی حاضرین در مجمع صندوق افق ملت دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۰۶
۳۰ دعوت به مجمع صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۲۳
۳۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۰۸
۳۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۰۵
۳۳ اسامی حاضرین در مجمع صندوق افق ملت مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۸
۳۴ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۲۸-۱۰-۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری افقملت دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
۳۵ اسامی حاضرین در مجمع صندوق افق ملت مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۵
۳۶ دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ در خصوص تغییر رکن بازارگردان صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۴
۳۷ تصویب صورتجلسه مجمع ۲۹-۰۸-۱۳۹۸ در خصوص تغییر هزینه های صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
۳۸ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ صندوق سرمایه گذاری افق ملت دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۲۳
۳۹ صورتجلسه مجمع ۲۹-۰۸-۱۳۹۸ در خصوص تغییر هزینه های صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۱۹
۴۰ اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۲۹-۰۸-۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
۴۱ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۲۹-۰۸-۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری افق ملت دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۱۴
۴۲ صورتجلسه مجمع ۰۱-۰۳-۱۳۹۸ در خصوص تصویب صورت های مالی دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۲۸
۴۳ اسامی حاضران در جلسه مجمع ۰۱-۰۳-۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۰۱
۴۴ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۰۱-۰۳-۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری افق ملت دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۲۱
۴۵ صورتجلسه مجمع ۱۱-۱۲-۱۳۹۷ صندوق در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس و تغییر نشانی تارنمای صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۱۵
۴۶ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۱۱-۱۲-۱۳۹۷ صندوق سرمایه گذاری افق ملت دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
۴۷ صورتجلسه مجمع مورخ ۰۹-۰۳-۱۳۹۷ در خصوص نصاب مجاز سرمایه گذاری صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۲۹
۴۸ اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۰۹-۰۳-۱۳۹۷صندوق سرمایه گذاری افق ملت دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۱۰
۴۹ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۰۹-۰۳-۱۳۹۷ صندوق سرمایه گذاری افق ملت دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۲/۲۹
۵۰ صورتجلسه مجمع مورخ ۰۲-۱۲-۹۶ در خصوص تغییر نشانی تارنمای صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۲۷
۵۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۰-۱۱-۱۳۹۶ در خصوص تغییر سهامدار ممتاز، تغییر حسابرس و بازارگردان دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۱۵
۵۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۰۹-۰۸-۱۳۹۴ در خصوص تغییر نام صندوق و تغییر سهامدار ممتاز دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۱۵
۵۳ صورتجلسه مجمع موسس صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۱۵