صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۸در خصوص تغییر کارمزد متولی، حسابرس و شرکت سپرده گذاری مرکزی دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۲ اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۲۸-۰۹-۱۴۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۳ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری افق ملت مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۴ تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۲در خصوص اصلاح نحوه محاسبه کارمزد مدیر دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۵ اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۲۲-۰۸-۱۴۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۶ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری افق ملت مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۱۶
۷ تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲در خصوص تغییر هزینه های نرم افزار دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۲۳
۸ اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۰۲
۹ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری افق ملت مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
۱۰ تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸خصوص تصویب صورتهای مالی دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۲۹
۱۱ اسامی حاضرین در مجمع ۲۸-۰۲-۱۴۰۰ صندوق افق ملت دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
۱۲ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری افق ملت دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۱۳ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری افق ملت دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۰۵
۱۴ اسامی حاضرین در مجمع صندوق افق ملت دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۱
۱۵ دعوت به مجمع صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۱۰
۱۶ تصویب صورت های مالی صندوق سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۷
۱۷ اسامی حاضرین در مجمع صندوق افق ملت دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۰۶
۱۸ دعوت به مجمع صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۲۳
۱۹ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۰۸
۲۰ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۰۵
۲۱ اسامی حاضرین در مجمع صندوق افق ملت مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۸
۲۲ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۲۸-۱۰-۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری افقملت دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
۲۳ اسامی حاضرین در مجمع صندوق افق ملت مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۵
۲۴ دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ در خصوص تغییر رکن بازارگردان صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۴
۲۵ تصویب صورتجلسه مجمع ۲۹-۰۸-۱۳۹۸ در خصوص تغییر هزینه های صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
۲۶ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ صندوق سرمایه گذاری افق ملت دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۲۳
۲۷ صورتجلسه مجمع ۲۹-۰۸-۱۳۹۸ در خصوص تغییر هزینه های صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۱۹
۲۸ اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۲۹-۰۸-۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
۲۹ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۲۹-۰۸-۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری افق ملت دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۱۴
۳۰ صورتجلسه مجمع ۰۱-۰۳-۱۳۹۸ در خصوص تصویب صورت های مالی دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۲۸
۳۱ اسامی حاضران در جلسه مجمع ۰۱-۰۳-۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۰۱
۳۲ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۰۱-۰۳-۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری افق ملت دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۲۱
۳۳ صورتجلسه مجمع ۱۱-۱۲-۱۳۹۷ صندوق در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس و تغییر نشانی تارنمای صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۱۵
۳۴ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۱۱-۱۲-۱۳۹۷ صندوق سرمایه گذاری افق ملت دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
۳۵ صورتجلسه مجمع مورخ ۰۹-۰۳-۱۳۹۷ در خصوص نصاب مجاز سرمایه گذاری صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۲۹
۳۶ اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۰۹-۰۳-۱۳۹۷صندوق سرمایه گذاری افق ملت دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۱۰
۳۷ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۰۹-۰۳-۱۳۹۷ صندوق سرمایه گذاری افق ملت دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۲/۲۹
۳۸ صورتجلسه مجمع مورخ ۰۲-۱۲-۹۶ در خصوص تغییر نشانی تارنمای صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۲۷
۳۹ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۰-۱۱-۱۳۹۶ در خصوص تغییر سهامدار ممتاز، تغییر حسابرس و بازارگردان دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۱۵
۴۰ صورتجلسه مجمع مورخ ۰۹-۰۸-۱۳۹۴ در خصوص تغییر نام صندوق و تغییر سهامدار ممتاز دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۱۵
۴۱ صورتجلسه مجمع موسس صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۱۵