صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۴۹۲,۵۰۳ ۲۴.۳۸ ۸۲۷,۲۲۶ ۲۱.۵۲ ۹۱۲,۴۶۹ ۲۱.۸ ۹۷۳,۶۱۸ ۲۲.۸۶
سایر سهام ۱,۳۷۹,۱۴۹ ۶۸.۲۵ ۲,۷۱۰,۴۹۷ ۷۰.۵۳ ۲,۹۶۲,۰۰۹ ۷۰.۷۶ ۳,۰۲۶,۷۵۳ ۷۱.۰۸
اوراق مشارکت ۲۸,۸۵۳ ۱.۴۳ ۱۸۱,۰۳۵ ۴.۷۱ ۲۰۱,۱۳۶ ۴.۸۱ ۱۶۹,۶۱۹ ۳.۹۸
اوراق سپرده ۵۴,۳۵۰ ۲.۶۹ ۵۹,۱۹۹ ۱.۵۴ ۵۰,۷۳۶ ۱.۲۱ ۲۸,۵۰۰ ۰.۶۷
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۲۹,۴۰۷ ۱.۴۶ ۷,۱۴۴ ۰.۱۹ ۳,۵۹۷ ۰.۰۹ ۲,۳۰۳ ۰.۰۵
سایر دارایی‌ها ۳۶,۲۰۲ ۱.۷۹ ۵۸,۲۶۲ ۱.۵۲ ۵۵,۸۷۲ ۱.۳۳ ۵۷,۷۱۸ ۱.۳۶
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد