صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۵۹۸,۴۱۵ ۲۵.۶۳ ۱,۳۰۹,۵۵۹ ۳۱.۰۷ ۱,۳۵۵,۲۱۴ ۳۱.۱ ۱,۲۸۴,۸۳۶ ۳۱.۵۹
سایر سهام ۱,۵۷۵,۶۱۰ ۶۷.۴۸ ۲,۶۸۱,۶۴۸ ۶۳.۶۳ ۲,۷۵۵,۶۰۲ ۶۳.۲۴ ۲,۵۷۹,۳۲۵ ۶۳.۴۲
اوراق مشارکت ۲۶,۳۹۱ ۱.۱۳ ۲۲,۰۳۶ ۰.۵۲ ۴۷,۰۰۷ ۱.۰۸ ۴۸,۱۸۳ ۱.۱۸
اوراق سپرده ۶۲,۵۳۰ ۲.۶۸ ۱۳۶,۷۳۸ ۳.۲۴ ۱۲۹,۶۳۹ ۲.۹۸ ۱۱۱,۲۹۱ ۲.۷۴
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۲۵,۵۳۹ ۱.۰۹ ۴,۱۴۱ ۰.۱ ۳,۱۷۶ ۰.۰۷ ۱,۱۴۵ ۰.۰۳
سایر دارایی‌ها ۴۶,۳۱۸ ۱.۹۸ ۶۰,۵۱۹ ۱.۴۴ ۶۶,۷۷۶ ۱.۵۳ ۴۲,۵۲۸ ۱.۰۵
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد