صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۴/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۶,۷۸۲,۵۸۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۳,۲۱۷,۴۱۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۰۵۵,۸۹۴,۲۰۸,۱۳۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۵۲,۰۰۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۵۱,۰۲۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵۱,۰۲۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ ۱۴:۵۹:۰۸
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۳/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ۱۵۲,۴۱۵ ۱۵۱,۴۳۸ ۱۵۱,۴۳۸ ۰ ۰ ۳۶,۳۸۲,۵۸۱ ۰ ۹,۶۰۰,۰۰۰ ۲۶,۷۸۲,۵۸۱ ۴,۰۵۵,۸۹۴,۲۰۸,۱۳۴
  ۲ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ۱۵۲,۶۹۵ ۱۵۱,۷۱۶ ۱۵۱,۷۱۶ ۰ ۰ ۳۶,۳۸۲,۵۸۱ ۰ ۹,۶۰۰,۰۰۰ ۲۶,۷۸۲,۵۸۱ ۴,۰۶۳,۳۴۳,۸۵۳,۹۴۱
  ۳ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ ۱۵۱,۶۶۶ ۱۵۰,۷۰۱ ۱۵۰,۷۰۱ ۰ ۰ ۳۶,۳۸۲,۵۸۱ ۰ ۹,۶۰۰,۰۰۰ ۲۶,۷۸۲,۵۸۱ ۴,۰۳۶,۱۵۱,۱۰۳,۷۸۶
  ۴ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ ۱۵۳,۲۸۰ ۱۵۲,۳۰۲ ۱۵۲,۳۰۲ ۰ ۰ ۳۶,۳۸۲,۵۸۱ ۰ ۹,۶۰۰,۰۰۰ ۲۶,۷۸۲,۵۸۱ ۴,۰۷۹,۰۲۸,۹۱۵,۹۰۸
  ۵ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ ۱۵۵,۵۲۰ ۱۵۴,۵۲۷ ۱۵۴,۵۲۷ ۰ ۰ ۳۶,۳۸۲,۵۸۱ ۰ ۹,۶۰۰,۰۰۰ ۲۶,۷۸۲,۵۸۱ ۴,۱۳۸,۶۴۱,۹۷۷,۴۳۲
  ۶ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ۱۵۵,۵۲۷ ۱۵۴,۵۳۴ ۱۵۴,۵۳۴ ۰ ۰ ۳۶,۳۸۲,۵۸۱ ۰ ۹,۶۰۰,۰۰۰ ۲۶,۷۸۲,۵۸۱ ۴,۱۳۸,۸۱۳,۸۷۹,۶۶۵
  ۷ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ ۱۵۵,۵۲۸ ۱۵۴,۵۳۵ ۱۵۴,۵۳۵ ۰ ۰ ۳۶,۳۸۲,۵۸۱ ۰ ۹,۶۰۰,۰۰۰ ۲۶,۷۸۲,۵۸۱ ۴,۱۳۸,۸۴۲,۳۱۲,۴۹۶
  ۸ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ۱۵۶,۱۵۰ ۱۵۵,۱۵۲ ۱۵۵,۱۵۲ ۰ ۰ ۳۶,۳۸۲,۵۸۱ ۰ ۹,۶۰۰,۰۰۰ ۲۶,۷۸۲,۵۸۱ ۴,۱۵۵,۳۷۰,۹۳۶,۵۰۶
  ۹ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۱۵۷,۶۷۵ ۱۵۶,۶۶۵ ۱۵۶,۶۶۵ ۰ ۰ ۳۶,۳۸۲,۵۸۱ ۰ ۹,۶۰۰,۰۰۰ ۲۶,۷۸۲,۵۸۱ ۴,۱۹۵,۹۰۲,۲۶۱,۸۶۶
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ۱۵۷,۳۵۵ ۱۵۶,۳۴۴ ۱۵۶,۳۴۴ ۰ ۰ ۳۶,۳۸۲,۵۸۱ ۰ ۹,۶۰۰,۰۰۰ ۲۶,۷۸۲,۵۸۱ ۴,۱۸۷,۳۰۸,۹۳۲,۴۷۰
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ۱۵۷,۷۲۸ ۱۵۶,۷۱۵ ۱۵۶,۷۱۵ ۰ ۰ ۳۶,۳۸۲,۵۸۱ ۰ ۹,۶۰۰,۰۰۰ ۲۶,۷۸۲,۵۸۱ ۴,۱۹۷,۲۲۶,۹۱۴,۴۷۱
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ ۱۵۹,۴۶۰ ۱۵۸,۴۳۸ ۱۵۸,۴۳۸ ۰ ۰ ۳۶,۳۸۲,۵۸۱ ۰ ۹,۶۰۰,۰۰۰ ۲۶,۷۸۲,۵۸۱ ۴,۲۴۳,۳۷۵,۰۰۰,۱۸۷
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ۱۵۹,۴۶۵ ۱۵۸,۴۴۳ ۱۵۸,۴۴۳ ۰ ۰ ۳۶,۳۸۲,۵۸۱ ۰ ۹,۶۰۰,۰۰۰ ۲۶,۷۸۲,۵۸۱ ۴,۲۴۳,۵۰۶,۰۷۷,۲۰۳
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ۱۵۹,۴۸۴ ۱۵۸,۴۶۳ ۱۵۸,۴۶۳ ۰ ۰ ۳۶,۳۸۲,۵۸۱ ۰ ۹,۶۰۰,۰۰۰ ۲۶,۷۸۲,۵۸۱ ۴,۲۴۴,۰۳۵,۸۹۹,۴۶۸
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ۱۶۰,۲۳۷ ۱۵۹,۲۱۱ ۱۵۹,۲۱۱ ۰ ۰ ۳۶,۳۸۲,۵۸۱ ۰ ۹,۶۰۰,۰۰۰ ۲۶,۷۸۲,۵۸۱ ۴,۲۶۴,۰۷۵,۱۲۹,۵۷۹
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ ۱۵۹,۸۵۹ ۱۵۸,۸۳۹ ۱۵۸,۸۳۹ ۰ ۰ ۳۶,۳۸۲,۵۸۱ ۰ ۹,۶۰۰,۰۰۰ ۲۶,۷۸۲,۵۸۱ ۴,۲۵۴,۱۱۲,۲۴۴,۶۸۵
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ ۱۵۶,۷۵۷ ۱۵۵,۷۴۵ ۱۵۵,۷۴۵ ۰ ۰ ۳۶,۳۸۲,۵۸۱ ۰ ۹,۶۰۰,۰۰۰ ۲۶,۷۸۲,۵۸۱ ۴,۱۷۱,۲۵۹,۴۴۲,۵۹۴
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ ۱۵۴,۴۱۰ ۱۵۳,۴۰۹ ۱۵۳,۴۰۹ ۰ ۰ ۳۶,۳۸۲,۵۸۱ ۰ ۹,۶۰۰,۰۰۰ ۲۶,۷۸۲,۵۸۱ ۴,۱۰۸,۶۹۱,۰۹۷,۹۳۷
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ ۱۵۴,۴۵۰ ۱۵۳,۴۴۹ ۱۵۳,۴۴۹ ۰ ۰ ۳۶,۳۸۲,۵۸۱ ۰ ۹,۶۰۰,۰۰۰ ۲۶,۷۸۲,۵۸۱ ۴,۱۰۹,۷۴۷,۹۴۲,۲۳۴
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ ۱۵۴,۴۵۴ ۱۵۳,۴۵۳ ۱۵۳,۴۵۳ ۰ ۰ ۳۶,۳۸۲,۵۸۱ ۰ ۹,۶۰۰,۰۰۰ ۲۶,۷۸۲,۵۸۱ ۴,۱۰۹,۸۶۲,۹۲۱,۳۵۹
  مشاهده همه