صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ۲,۳۳۵,۱۰۱ ۶۴.۵۳ % ۱۳۱,۶۴۲ ۳.۶۴ % ۱۷۳,۵۵۶ ۴.۸ % ۷۰۰ ۰.۰۲ % ۱۵,۹۲۲ ۰.۴۴ % ۹۶۱,۹۶۰ ۲۶.۵۸ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ ۲,۲۶۹,۶۳۷ ۶۴.۰۵ % ۱۳۱,۶۴۲ ۳.۷۱ % ۱۷۸,۴۸۲ ۵.۰۴ % ۷۸۱ ۰.۰۲ % ۱۵,۹۱۸ ۰.۴۵ % ۹۴۷,۱۶۹ ۲۶.۷۳ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ ۲,۲۰۷,۷۷۷ ۶۳.۷ % ۱۳۱,۶۴۲ ۳.۸ % ۱۸۱,۴۱۶ ۵.۲۳ % ۷۴۶ ۰.۰۲ % ۱۵,۹۱۳ ۰.۴۶ % ۹۲۸,۳۸۹ ۲۶.۷۹ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ۲,۲۲۶,۴۴۴ ۶۳.۷۲ % ۱۳۱,۶۴۲ ۳.۷۷ % ۱۹۰,۳۱۰ ۵.۴۵ % ۱,۲۰۳ ۰.۰۳ % ۱۷,۹۰۹ ۰.۵۱ % ۹۲۶,۷۳۰ ۲۶.۵۲ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ۲,۲۴۸,۶۴۵ ۶۵.۲۹ % ۱۳۱,۶۴۲ ۳.۸۲ % ۱۲۳,۰۶۶ ۳.۵۷ % ۷۶۲ ۰.۰۲ % ۱۸,۷۶۹ ۰.۵۴ % ۹۲۱,۲۱۷ ۲۶.۷۵ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ۲,۲۴۸,۶۴۵ ۶۵.۲۹ % ۱۳۱,۶۴۲ ۳.۸۲ % ۱۲۳,۰۳۲ ۳.۵۷ % ۷۶۲ ۰.۰۲ % ۱۸,۷۶۵ ۰.۵۴ % ۹۲۱,۲۱۷ ۲۶.۷۵ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ۲,۲۴۸,۶۴۵ ۶۵.۲۹ % ۱۳۱,۶۴۲ ۳.۸۲ % ۱۲۲,۹۹۸ ۳.۵۷ % ۷۶۲ ۰.۰۲ % ۱۸,۷۶۱ ۰.۵۴ % ۹۲۱,۲۱۷ ۲۶.۷۵ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ ۲,۲۲۱,۹۶۸ ۶۵.۳۶ % ۱۳۱,۶۴۲ ۳.۸۷ % ۵۴,۹۸۳ ۱.۶۲ % ۷۴,۱۱۴ ۲.۱۸ % ۱۹,۱۹۲ ۰.۵۶ % ۸۹۷,۹۲۸ ۲۶.۴۱ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ۲,۲۲۱,۹۶۸ ۶۵.۳۶ % ۱۳۱,۶۴۲ ۳.۸۷ % ۵۴,۹۶۸ ۱.۶۲ % ۷۴,۱۱۴ ۲.۱۸ % ۱۹,۱۸۷ ۰.۵۶ % ۸۹۷,۹۲۸ ۲۶.۴۱ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ ۲,۲۲۵,۳۳۴ ۶۷.۰۶ % ۱۳۱,۶۴۲ ۳.۹۷ % ۵۴,۹۵۳ ۱.۶۶ % ۱,۳۴۰ ۰.۰۴ % ۱۹,۱۸۳ ۰.۵۸ % ۸۸۶,۱۴۳ ۲۶.۷ % ۰ ۰ %