صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ۹۷۳,۶۱۸ ۲۲.۸۶ % ۳,۰۲۶,۷۵۳ ۷۱.۰۸ % ۱۶۹,۶۱۹ ۳.۹۸ % ۲۸,۵۰۰ ۰.۶۷ % ۲,۳۰۳ ۰.۰۵ % ۵۷,۷۱۸ ۱.۳۶ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۹۴۶,۳۶۹ ۲۲.۱۳ % ۳,۰۵۵,۳۰۱ ۷۱.۴۴ % ۱۶۹,۵۳۷ ۳.۹۶ % ۴۳,۵۶۹ ۱.۰۲ % ۷,۳۴۶ ۰.۱۷ % ۵۴,۴۶۶ ۱.۲۷ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ ۹۴۷,۶۳۳ ۲۲.۱۵ % ۳,۰۵۲,۰۷۹ ۷۱.۳۵ % ۱۶۹,۴۵۴ ۳.۹۶ % ۴۳,۵۵۷ ۱.۰۲ % ۱۰,۷۲۳ ۰.۲۵ % ۵۴,۴۵۷ ۱.۲۷ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ ۹۴۷,۶۳۳ ۲۲.۱۵ % ۳,۰۵۲,۰۷۹ ۷۱.۳۵ % ۱۶۹,۳۷۲ ۳.۹۶ % ۴۳,۵۴۵ ۱.۰۲ % ۱۰,۷۲۳ ۰.۲۵ % ۵۴,۴۴۹ ۱.۲۷ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۹۴۷,۶۳۳ ۲۲.۱۵ % ۳,۰۵۲,۰۷۹ ۷۱.۳۵ % ۱۶۹,۲۹۰ ۳.۹۶ % ۴۳,۵۳۳ ۱.۰۲ % ۱۰,۷۲۳ ۰.۲۵ % ۵۴,۴۴۱ ۱.۲۷ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۹۴۰,۰۶۸ ۲۲.۴ % ۲,۹۷۹,۵۰۱ ۷۰.۹۸ % ۱۶۹,۲۰۸ ۴.۰۳ % ۴۳,۵۲۱ ۱.۰۴ % ۱۰,۷۲۳ ۰.۲۶ % ۵۴,۴۳۳ ۱.۳ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ ۹۱۴,۶۹۴ ۲۱.۹۶ % ۲,۹۷۳,۵۳۹ ۷۱.۳۷ % ۱۶۹,۱۲۶ ۴.۰۶ % ۴۳,۵۰۹ ۱.۰۴ % ۱,۳۴۴ ۰.۰۳ % ۶۳,۸۰۳ ۱.۵۳ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ۹۳۲,۸۶۶ ۲۲.۰۶ % ۳,۰۱۵,۲۲۸ ۷۱.۲۹ % ۱۶۹,۰۴۵ ۴ % ۵۶,۵۳۶ ۱.۳۴ % ۱,۱۴۷ ۰.۰۳ % ۵۴,۴۱۶ ۱.۲۹ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ۹۲۱,۱۰۸ ۲۱.۷۶ % ۳,۰۰۸,۵۹۶ ۷۱.۰۸ % ۱۶۸,۹۶۳ ۳.۹۹ % ۷۸,۵۷۴ ۱.۸۶ % ۱,۲۲۹ ۰.۰۳ % ۵۴,۴۰۸ ۱.۲۹ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ ۹۰۲,۷۵۵ ۲۱.۴۷ % ۳,۰۰۶,۰۵۵ ۷۱.۴۸ % ۱۶۸,۸۸۱ ۴.۰۲ % ۷۸,۵۵۳ ۱.۸۷ % ۱,۲۸۴ ۰.۰۳ % ۴۷,۷۳۸ ۱.۱۴ % ۰ ۰ %