صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ ۰ ۰ (۱.۲۹) ۰
۱۸۲ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ (۰.۷۷) (۰.۱۹) (۹۳.۹۹) (۴۹.۲۶)
۱۸۳ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ ۰.۷۶ (۰.۰۳) ۱,۵۰۴.۸۹ (۹.۹۹)
۱۸۴ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ ۰.۲۹ ۱.۱۸ ۱۸۸.۹۲ ۷,۱۲۸.۸۴
۱۸۵ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ ۰.۷۳ (۰.۱۱) ۱,۳۰۱.۰۲ (۳۲.۹۵)
۱۸۶ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ ۰.۰۹ ۱.۹۵ ۳۹.۵۶ ۱۱۴,۴۳۸.۹۶
۱۸۷ ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ ۰ ۰ (۱.۳) ۰
۱۸۸ ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ ۰ ۰ (۱.۳) ۰
۱۸۹ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ ۲.۸۷ ۳.۰۸ ۳,۰۶۰,۰۰۰ ۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱
۱۹۰ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۱.۷۸ ۱.۲۹ ۶۲,۲۵۴.۰۳ ۱۰,۷۴۱.۸۳
۱۹۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ ۱.۵۶ ۰.۷۶ ۲۷,۸۸۲.۴۲ ۱,۵۰۷.۸۳
۱۹۲ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ (۱.۵۵) (۱.۰۶) (۹۹.۶۶) (۹۷.۹۷)
۱۹۳ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ ۰.۷۴ ۰.۹۵ ۱,۳۴۸.۱۲ ۳,۰۶۴.۰۹
۱۹۴ ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ ۰ ۰ (۱.۳۷) ۰
۱۹۵ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ ۰ ۰ (۱.۱) ۰
۱۹۶ ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ (۰.۲) ۰.۱۱ (۵۱.۸۱) ۴۸.۴۳
۱۹۷ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ ۰.۷۵ (۰.۲۹) ۱,۴۱۸.۶۲ (۶۴.۹)
۱۹۸ ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ (۳.۳۳) (۱.۹۱) (۱۰۰) (۹۹.۹۱)
۱۹۹ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ (۱.۳۱) (۱.۷۶) (۹۹.۱۷) (۹۹.۸۵)