صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۱ ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ ۰ ۰ (۱.۱۸) ۰
۶۲ ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۱) ۰
۶۳ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ (۰.۰۷) (۰.۰۹) (۲۲.۰۶) (۲۹.۲۸)
۶۴ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ (۰.۰۴) ۱.۰۴ (۱۴.۴۹) ۴,۲۰۶.۹۷
۶۵ ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ ۰.۹۸ ۰.۱۷ ۳,۴۱۸.۸۷ ۸۴.۸
۶۶ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ (۰.۳۹) (۰.۵) (۷۵.۵۴) (۸۳.۷۳)
۶۷ ۱۴۰۱/۰۲/۰۳ ۰ ۰ (۱.۱۹) ۰
۶۸ ۱۴۰۱/۰۲/۰۲ ۰ ۰ (۰.۴۸) ۰
۶۹ ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۴.۴۳) ۰
۷۰ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ ۰.۰۴ (۰.۰۶) ۱۷.۰۵ (۱۹.۲۶)
۷۱ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ ۰.۹ ۰.۷۵ ۲,۵۳۰.۲۷ ۱,۴۲۸.۸۸
۷۲ ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ ۰.۱۱ ۱.۸۲ ۵۰.۶۲ ۷۱,۱۱۰.۰۵
۷۳ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ ۱.۲۱ ۰.۵۱ ۷,۸۲۳.۲۳ ۵۲۹.۰۹
۷۴ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ ۰.۵۷ ۰.۹۳ ۷۰۸.۰۳ ۲,۸۲۷.۸۳
۷۵ ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ ۰.۰۱ ۰ ۵.۵۵ ۰
۷۶ ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ (۰.۱۷) ۰ (۴۶.۳۶) ۰
۷۷ ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ ۲.۲۲ ۰.۵۶ ۲۹۸,۷۳۷.۵۲ ۶۶۸.۶۷
۷۸ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ (۳.۰۶) (۲.۲۶) (۱۰۰) (۹۹.۹۸)
۷۹ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ ۰.۵۱ ۰.۳۶ ۵۴۸.۲ ۲۷۷.۹۹