صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱ ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ ۲,۲۶۲,۵۵۷ ۷۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۵۱,۳۸۵ ۱.۵۹ % ۷۳,۳۱۸ ۲.۲۷ % ۱۷,۵۴۸ ۰.۵۴ % ۸۲۰,۳۲۸ ۲۵.۴۴ % ۰ ۰ %
۸۲ ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ ۲,۲۶۲,۵۵۷ ۷۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۵۱,۳۷۱ ۱.۵۹ % ۷۳,۳۱۸ ۲.۲۷ % ۱۷,۵۴۶ ۰.۵۴ % ۸۲۰,۳۲۸ ۲۵.۴۴ % ۰ ۰ %
۸۳ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ ۲,۲۶۲,۵۵۷ ۷۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۵۱,۳۵۶ ۱.۵۹ % ۷۳,۳۱۸ ۲.۲۷ % ۱۷,۵۴۵ ۰.۵۴ % ۸۲۰,۳۲۸ ۲۵.۴۴ % ۰ ۰ %
۸۴ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ۲,۲۱۱,۳۳۴ ۶۹.۸۹ % ۰ ۰ % ۵۱,۳۴۲ ۱.۶۲ % ۷۱,۴۰۵ ۲.۲۶ % ۱۹,۴۰۷ ۰.۶۱ % ۸۱۰,۵۳۲ ۲۵.۶۲ % ۰ ۰ %
۸۵ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ ۲,۱۹۸,۹۰۶ ۷۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۵۱,۳۲۸ ۱.۶۴ % ۶۵,۴۶۰ ۲.۰۹ % ۲۵,۳۵۰ ۰.۸۱ % ۷۹۳,۹۷۵ ۲۵.۳۳ % ۰ ۰ %
۸۶ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ۲,۱۱۱,۴۸۳ ۶۹.۷ % ۰ ۰ % ۵۱,۳۱۴ ۱.۶۹ % ۶۵,۴۶۰ ۲.۱۶ % ۲۵,۳۴۷ ۰.۸۴ % ۷۷۵,۹۰۰ ۲۵.۶۱ % ۰ ۰ %
۸۷ ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ۲,۱۷۲,۰۰۴ ۷۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۵۱,۳۰۰ ۱.۶۶ % ۵۳,۴۴۳ ۱.۷۳ % ۳۷,۳۰۹ ۱.۲ % ۷۸۲,۸۳۶ ۲۵.۲۸ % ۰ ۰ %
۸۸ ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ ۲,۱۷۲,۰۰۴ ۷۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۵۱,۲۸۶ ۱.۶۶ % ۵۳,۴۴۳ ۱.۷۳ % ۳۷,۳۰۵ ۱.۲ % ۷۸۲,۸۳۶ ۲۵.۲۸ % ۰ ۰ %
۸۹ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ ۲,۱۷۲,۰۰۴ ۷۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۵۱,۲۷۲ ۱.۶۶ % ۵۳,۴۴۳ ۱.۷۳ % ۳۷,۳۰۱ ۱.۲ % ۷۸۲,۸۳۶ ۲۵.۲۸ % ۰ ۰ %
۹۰ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ ۲,۲۴۴,۴۷۷ ۷۰.۱ % ۰ ۰ % ۵۱,۲۵۸ ۱.۶ % ۵۳,۴۴۳ ۱.۶۷ % ۳۷,۲۹۷ ۱.۱۶ % ۸۱۵,۶۷۲ ۲۵.۴۷ % ۰ ۰ %