صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ ۲,۲۱۱,۵۵۱ ۶۹.۰۸ % ۰ ۰ % ۱۶۹,۸۷۵ ۵.۳۱ % ۱۴,۵۳۹ ۰.۴۵ % ۱۲,۷۳۵ ۰.۴ % ۷۹۲,۶۸۱ ۲۴.۷۶ % ۰ ۰ %
۷۲ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ ۲,۲۴۵,۴۹۲ ۶۹.۲۵ % ۰ ۰ % ۱۶۹,۸۲۹ ۵.۲۴ % ۱۰,۲۲۳ ۰.۳۲ % ۱۵,۹۳۰ ۰.۴۹ % ۸۰۱,۰۷۴ ۲۴.۷۱ % ۰ ۰ %
۷۳ ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ۲,۲۵۲,۸۲۰ ۶۹.۰۵ % ۰ ۰ % ۱۶۹,۷۸۲ ۵.۲ % ۵۸۱ ۰.۰۲ % ۲۵,۵۷۳ ۰.۷۸ % ۸۱۳,۸۴۰ ۲۴.۹۴ % ۰ ۰ %
۷۴ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ ۲,۲۵۲,۸۲۰ ۶۹.۰۶ % ۰ ۰ % ۱۶۹,۷۳۶ ۵.۲ % ۵۷۸ ۰.۰۲ % ۲۵,۵۷۲ ۰.۷۸ % ۸۱۳,۸۴۰ ۲۴.۹۴ % ۰ ۰ %
۷۵ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ ۲,۲۵۲,۸۲۰ ۶۹.۰۵ % ۰ ۰ % ۱۰۱,۴۶۹ ۳.۱۱ % ۶۸,۷۴۰ ۲.۱۱ % ۲۵,۶۴۷ ۰.۷۹ % ۸۱۳,۸۴۰ ۲۴.۹۵ % ۰ ۰ %
۷۶ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ ۲,۲۷۳,۹۲۱ ۶۹.۲۴ % ۰ ۰ % ۵۱,۴۵۵ ۱.۵۷ % ۱۱۸,۷۴۰ ۳.۶۲ % ۲۱,۳۳۱ ۰.۶۵ % ۸۱۸,۷۲۸ ۲۴.۹۳ % ۰ ۰ %
۷۷ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ ۲,۲۸۱,۵۳۴ ۶۹.۱۸ % ۰ ۰ % ۵۱,۴۴۱ ۱.۵۶ % ۸۹,۸۸۳ ۲.۷۳ % ۴۵,۹۲۷ ۱.۳۹ % ۸۲۹,۲۲۸ ۲۵.۱۴ % ۰ ۰ %
۷۸ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ ۲,۲۸۳,۶۸۵ ۶۹.۱۷ % ۰ ۰ % ۵۱,۴۲۷ ۱.۵۶ % ۷۳,۵۶۴ ۲.۲۳ % ۶۲,۲۲۰ ۱.۸۸ % ۸۳۰,۵۱۳ ۲۵.۱۶ % ۰ ۰ %
۷۹ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ ۲,۳۴۱,۵۴۵ ۶۹.۹۳ % ۰ ۰ % ۵۱,۴۱۳ ۱.۵۴ % ۷۳,۳۱۸ ۲.۱۹ % ۳۳,۶۰۷ ۱ % ۸۴۸,۴۲۱ ۲۵.۳۴ % ۰ ۰ %
۸۰ ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ ۲,۲۶۲,۵۵۷ ۷۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۵۱,۳۹۹ ۱.۵۹ % ۷۳,۳۱۸ ۲.۲۷ % ۱۷,۵۴۹ ۰.۵۴ % ۸۲۰,۳۲۸ ۲۵.۴۴ % ۰ ۰ %