صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ۲,۲۵۹,۹۸۷ ۶۸.۳۴ % ۱۳۱,۱۹۴ ۳.۹۷ % ۵۷,۷۱۵ ۱.۷۵ % ۴۸۵ ۰.۰۱ % ۱۶,۸۳۴ ۰.۵۱ % ۸۴۰,۵۷۱ ۲۵.۴۲ % ۰ ۰ %
۱۲ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ۲,۲۵۹,۹۹۰ ۶۸.۳۴ % ۱۳۱,۱۹۴ ۳.۹۷ % ۵۷,۷۰۰ ۱.۷۴ % ۴۸۵ ۰.۰۱ % ۱۶,۸۳۲ ۰.۵۱ % ۸۴۰,۵۷۱ ۲۵.۴۲ % ۰ ۰ %
۱۳ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ۲,۲۸۷,۳۸۰ ۶۸.۳۵ % ۱۳۱,۱۹۴ ۳.۹۲ % ۶۱,۶۳۷ ۱.۸۴ % ۱,۸۶۳ ۰.۰۶ % ۱۶,۸۳۴ ۰.۵ % ۸۴۷,۷۲۹ ۲۵.۳۳ % ۰ ۰ %
۱۴ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ۲,۳۰۴,۰۷۵ ۶۸.۵۲ % ۱۲۹,۹۰۷ ۳.۸۶ % ۶۱,۶۲۰ ۱.۸۳ % ۲,۰۱۵ ۰.۰۶ % ۱۷,۵۹۳ ۰.۵۲ % ۸۴۷,۳۴۵ ۲۵.۲ % ۰ ۰ %
۱۵ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ۲,۲۹۱,۱۵۸ ۶۸.۵۲ % ۱۲۹,۹۰۷ ۳.۸۸ % ۶۱,۶۵۴ ۱.۸۴ % ۱,۹۶۵ ۰.۰۶ % ۱۷,۵۷۵ ۰.۵۳ % ۸۴۱,۶۲۳ ۲۵.۱۷ % ۰ ۰ %
۱۶ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ۲,۳۰۳,۸۲۱ ۶۸.۳۶ % ۱۲۹,۹۰۷ ۳.۸۶ % ۶۱,۶۳۷ ۱.۸۳ % ۱,۹۶۵ ۰.۰۶ % ۱۷,۶۳۴ ۰.۵۲ % ۸۵۴,۷۷۱ ۲۵.۳۷ % ۰ ۰ %
۱۷ ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ۲,۳۲۱,۰۹۱ ۶۷.۳۹ % ۱۲۹,۹۰۷ ۳.۷۷ % ۱۱۲,۵۳۷ ۳.۲۷ % ۱,۰۲۹ ۰.۰۳ % ۱۷,۵۷۰ ۰.۵۱ % ۸۶۲,۰۵۱ ۲۵.۰۳ % ۰ ۰ %
۱۸ ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ۲,۳۲۱,۰۹۱ ۶۷.۳۹ % ۱۲۹,۹۰۷ ۳.۷۷ % ۱۱۲,۵۰۶ ۳.۲۷ % ۱,۰۲۹ ۰.۰۳ % ۱۷,۵۶۸ ۰.۵۱ % ۸۶۲,۰۵۱ ۲۵.۰۳ % ۰ ۰ %
۱۹ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ۲,۳۲۱,۰۹۱ ۶۷.۳۹ % ۱۲۹,۹۰۷ ۳.۷۷ % ۱۱۲,۴۷۶ ۳.۲۷ % ۷۵۹ ۰.۰۲ % ۱۷,۸۳۵ ۰.۵۲ % ۸۶۲,۰۵۱ ۲۵.۰۳ % ۰ ۰ %
۲۰ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ۲,۳۴۳,۱۹۷ ۶۷.۵ % ۱۲۹,۹۰۷ ۳.۷۴ % ۱۱۵,۳۹۵ ۳.۳۲ % ۸۷۶ ۰.۰۳ % ۱۳,۲۰۹ ۰.۳۸ % ۸۶۸,۸۱۰ ۲۵.۰۳ % ۰ ۰ %