صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱ ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ ۲,۲۷۹,۷۸۰ ۷۰.۴۵ % ۰ ۰ % ۵۱,۲۴۴ ۱.۵۸ % ۲۹,۵۵۸ ۰.۹۱ % ۵۱,۰۵۱ ۱.۵۸ % ۸۲۴,۶۱۷ ۲۵.۴۸ % ۰ ۰ %
۹۲ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ ۲,۲۹۲,۶۶۸ ۷۰.۱ % ۰ ۰ % ۵۱,۲۳۰ ۱.۵۷ % ۲۹,۵۰۸ ۰.۹ % ۵۱,۰۹۶ ۱.۵۶ % ۸۴۶,۲۹۹ ۲۵.۸۷ % ۰ ۰ %
۹۳ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ ۲,۳۶۸,۷۴۰ ۷۰.۷۷ % ۰ ۰ % ۵۱,۲۱۵ ۱.۵۳ % ۲۹,۵۰۸ ۰.۸۸ % ۲۷,۲۰۸ ۰.۸۱ % ۸۷۰,۵۳۲ ۲۶.۰۱ % ۰ ۰ %
۹۴ ۱۳۹۹/۱۱/۱۰ ۲,۲۹۳,۸۸۶ ۷۰.۲۶ % ۰ ۰ % ۵۱,۲۰۱ ۱.۵۷ % ۴۳,۵۱۷ ۱.۳۳ % ۲۸,۳۳۰ ۰.۸۷ % ۸۴۷,۹۴۰ ۲۵.۹۷ % ۰ ۰ %
۹۵ ۱۳۹۹/۱۱/۰۹ ۲,۲۹۳,۸۸۶ ۷۰.۲۶ % ۰ ۰ % ۵۱,۱۸۷ ۱.۵۷ % ۴۳,۵۱۷ ۱.۳۳ % ۲۸,۳۲۳ ۰.۸۷ % ۸۴۷,۹۴۰ ۲۵.۹۷ % ۰ ۰ %
۹۶ ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ۳,۱۴۱,۸۲۷ ۹۶.۲۳ % ۰ ۰ % ۵۱,۱۷۳ ۱.۵۷ % ۴۳,۵۱۷ ۱.۳۳ % ۲۸,۳۱۶ ۰.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۷ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ۲,۲۵۴,۴۴۲ ۷۰.۱۷ % ۰ ۰ % ۵۱,۱۵۹ ۱.۵۹ % ۲۶,۵۷۹ ۰.۸۳ % ۴۵,۲۴۷ ۱.۴۱ % ۸۳۵,۳۵۷ ۲۶ % ۰ ۰ %
۹۸ ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ۲,۳۳۵,۹۶۳ ۷۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۵۱,۱۴۵ ۱.۵۳ % ۲۴,۵۰۹ ۰.۷۴ % ۴۶,۱۸۰ ۱.۳۹ % ۸۷۶,۴۷۴ ۲۶.۲۹ % ۰ ۰ %
۹۹ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ ۲,۳۳۴,۹۶۷ ۷۰.۶۱ % ۰ ۰ % ۵۱,۱۳۱ ۱.۵۵ % ۱۴,۷۵۱ ۰.۴۵ % ۳۸,۹۹۳ ۱.۱۸ % ۸۶۶,۹۸۸ ۲۶.۲۲ % ۰ ۰ %
۱۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ۲,۳۹۸,۷۸۸ ۷۰.۷۷ % ۰ ۰ % ۵۱,۱۱۷ ۱.۵۱ % ۱۸,۰۸۵ ۰.۵۳ % ۳۵,۶۵۲ ۱.۰۵ % ۸۸۶,۱۴۴ ۲۶.۱۴ % ۰ ۰ %