صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ ۲,۲۸۹,۲۶۰ ۶۹.۴۶ % ۰ ۰ % ۱۵۳,۵۰۰ ۴.۶۶ % ۱,۳۴۷ ۰.۰۴ % ۱۰,۸۱۱ ۰.۳۳ % ۸۴۰,۸۶۸ ۲۵.۵۱ % ۰ ۰ %
۵۲ ۱۳۹۹/۱۲/۲۲ ۲,۲۳۶,۴۸۶ ۶۹.۴۸ % ۰ ۰ % ۱۵۸,۴۰۲ ۴.۹۲ % ۱۶ ۰ % ۱۲,۲۱۲ ۰.۳۸ % ۸۱۱,۶۲۰ ۲۵.۲۲ % ۰ ۰ %
۵۳ ۱۳۹۹/۱۲/۲۱ ۲,۲۳۶,۴۸۶ ۶۹.۴۸ % ۰ ۰ % ۱۵۸,۳۵۹ ۴.۹۲ % ۱۶ ۰ % ۱۲,۲۱۳ ۰.۳۸ % ۸۱۱,۶۲۰ ۲۵.۲۲ % ۰ ۰ %
۵۴ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ ۲,۲۳۶,۴۸۶ ۶۹.۴۸ % ۰ ۰ % ۱۵۸,۳۱۶ ۴.۹۲ % ۱۶ ۰ % ۱۲,۲۱۳ ۰.۳۸ % ۸۱۱,۶۲۰ ۲۵.۲۲ % ۰ ۰ %
۵۵ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ ۲,۲۱۴,۸۰۵ ۶۹.۶ % ۰ ۰ % ۱۵۸,۲۷۲ ۴.۹۷ % ۱۶ ۰ % ۱۲,۲۱۴ ۰.۳۸ % ۷۹۶,۸۸۰ ۲۵.۰۴ % ۰ ۰ %
۵۶ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ۲,۲۲۶,۹۵۷ ۶۹.۵۲ % ۰ ۰ % ۱۵۸,۷۲۳ ۴.۹۶ % ۳,۶۷۵ ۰.۱۱ % ۱۲,۲۱۳ ۰.۳۸ % ۸۰۱,۶۰۷ ۲۵.۰۳ % ۰ ۰ %
۵۷ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ ۲,۱۹۱,۲۶۷ ۶۹.۷ % ۰ ۰ % ۱۵۸,۶۸۰ ۵.۰۵ % ۲,۵۷۵ ۰.۰۸ % ۱۳,۳۱۲ ۰.۴۲ % ۷۷۸,۰۷۹ ۲۴.۷۵ % ۰ ۰ %
۵۸ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ۲,۱۶۱,۷۶۶ ۶۹.۱۱ % ۰ ۰ % ۱۵۸,۶۳۶ ۵.۰۷ % ۱۹,۹۳۳ ۰.۶۴ % ۱۳,۳۱۳ ۰.۴۳ % ۷۷۴,۳۶۵ ۲۴.۷۶ % ۰ ۰ %
۵۹ ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ۲,۱۶۸,۶۷۲ ۶۸.۸۶ % ۰ ۰ % ۱۵۸,۵۹۳ ۵.۰۴ % ۲۲,۸۳۴ ۰.۷۳ % ۱۳,۳۱۱ ۰.۴۲ % ۷۸۶,۱۶۴ ۲۴.۹۶ % ۰ ۰ %
۶۰ ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ۲,۱۶۸,۶۷۲ ۶۸.۸۶ % ۰ ۰ % ۱۵۸,۵۵۰ ۵.۰۳ % ۲۲,۸۳۴ ۰.۷۳ % ۱۳,۳۱۰ ۰.۴۲ % ۷۸۶,۱۶۴ ۲۴.۹۶ % ۰ ۰ %