صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ۲,۱۶۸,۶۷۲ ۶۸.۸۶ % ۰ ۰ % ۱۵۸,۵۰۶ ۵.۰۳ % ۲۲,۸۳۴ ۰.۷۳ % ۱۳,۳۰۸ ۰.۴۲ % ۷۸۶,۱۶۴ ۲۴.۹۶ % ۰ ۰ %
۶۲ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ۲,۱۶۲,۵۲۲ ۶۸.۷۴ % ۰ ۰ % ۱۵۸,۴۶۳ ۵.۰۴ % ۲۸,۵۶۹ ۰.۹۱ % ۱۳,۳۰۶ ۰.۴۲ % ۷۸۳,۰۰۱ ۲۴.۸۹ % ۰ ۰ %
۶۳ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ ۲,۱۶۱,۱۳۱ ۶۹.۱۴ % ۰ ۰ % ۱۵۸,۴۲۰ ۵.۰۷ % ۸۷۶ ۰.۰۳ % ۳۵,۲۸۶ ۱.۱۳ % ۷۷۰,۳۷۳ ۲۴.۶۴ % ۰ ۰ %
۶۴ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ ۲,۱۴۶,۶۹۴ ۶۹.۱۷ % ۰ ۰ % ۱۷۰,۲۰۲ ۵.۴۸ % ۱۳,۹۱۱ ۰.۴۵ % ۱۶,۱۸۰ ۰.۵۲ % ۷۵۶,۷۵۲ ۲۴.۳۸ % ۰ ۰ %
۶۵ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ۲,۱۹۶,۵۰۳ ۶۹.۴۳ % ۰ ۰ % ۱۷۰,۱۵۵ ۵.۳۸ % ۱۴,۵۳۹ ۰.۴۶ % ۱۲,۷۳۲ ۰.۴ % ۷۶۹,۶۶۸ ۲۴.۳۳ % ۰ ۰ %
۶۶ ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ۲,۱۸۱,۱۸۲ ۶۹.۰۸ % ۰ ۰ % ۱۷۰,۱۰۹ ۵.۳۹ % ۱۴,۵۳۹ ۰.۴۶ % ۱۲,۷۳۱ ۰.۴ % ۷۷۸,۹۹۱ ۲۴.۶۷ % ۰ ۰ %
۶۷ ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۲,۱۸۱,۱۸۲ ۶۹.۰۸ % ۰ ۰ % ۱۷۰,۰۶۲ ۵.۳۹ % ۱۴,۵۳۹ ۰.۴۶ % ۱۲,۷۲۹ ۰.۴ % ۷۷۸,۹۹۱ ۲۴.۶۷ % ۰ ۰ %
۶۸ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۲,۱۸۱,۱۸۲ ۶۹.۰۸ % ۰ ۰ % ۱۷۰,۰۱۵ ۵.۳۸ % ۱۴,۵۳۹ ۰.۴۶ % ۱۲,۷۲۸ ۰.۴ % ۷۷۸,۹۹۱ ۲۴.۶۷ % ۰ ۰ %
۶۹ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ۲,۲۲۴,۳۳۲ ۶۹.۱۹ % ۰ ۰ % ۱۶۹,۹۶۹ ۵.۲۹ % ۱۴,۵۳۹ ۰.۴۵ % ۱۲,۷۲۹ ۰.۴ % ۷۹۳,۰۹۴ ۲۴.۶۷ % ۰ ۰ %
۷۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ۲,۱۹۲,۷۰۵ ۶۹ % ۰ ۰ % ۱۶۹,۹۲۲ ۵.۳۵ % ۱۴,۵۳۹ ۰.۴۶ % ۱۲,۷۳۲ ۰.۴ % ۷۸۷,۵۷۹ ۲۴.۷۹ % ۰ ۰ %