صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱ ۱۴۰۰/۰۱/۰۳ ۲,۴۰۳,۵۵۷ ۶۹.۸ % ۰ ۰ % ۱۲۷,۶۱۴ ۳.۷۱ % ۱,۸۶۶ ۰.۰۵ % ۱۰,۹۰۶ ۰.۳۲ % ۸۹۹,۴۵۳ ۲۶.۱۲ % ۰ ۰ %
۴۲ ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ ۲,۴۰۳,۵۵۷ ۶۹.۸ % ۰ ۰ % ۱۲۷,۵۷۹ ۳.۷۱ % ۱,۸۶۶ ۰.۰۵ % ۱۰,۹۰۷ ۰.۳۲ % ۸۹۹,۴۵۳ ۲۶.۱۲ % ۰ ۰ %
۴۳ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ ۲,۴۰۳,۵۵۷ ۶۹.۸ % ۰ ۰ % ۱۲۷,۵۴۴ ۳.۷ % ۱,۸۶۶ ۰.۰۵ % ۱۰,۹۰۷ ۰.۳۲ % ۸۹۹,۴۵۳ ۲۶.۱۲ % ۰ ۰ %
۴۴ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ۲,۴۰۳,۵۵۷ ۶۹.۸۱ % ۰ ۰ % ۱۲۷,۵۱۴ ۳.۷ % ۱,۸۶۱ ۰.۰۵ % ۱۰,۸۰۷ ۰.۳۱ % ۸۹۹,۴۵۳ ۲۶.۱۲ % ۰ ۰ %
۴۵ ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ ۲,۴۰۳,۵۵۷ ۶۹.۸۱ % ۰ ۰ % ۱۲۷,۴۷۹ ۳.۷ % ۱,۸۶۱ ۰.۰۵ % ۱۰,۸۰۷ ۰.۳۱ % ۸۹۹,۴۵۳ ۲۶.۱۲ % ۰ ۰ %
۴۶ ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ ۲,۴۰۳,۵۵۷ ۶۹.۸۱ % ۰ ۰ % ۱۲۷,۵۷۸ ۳.۷۱ % ۱,۷۲۷ ۰.۰۵ % ۱۰,۸۰۸ ۰.۳۱ % ۸۹۹,۴۵۳ ۲۶.۱۲ % ۰ ۰ %
۴۷ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ ۲,۴۰۳,۵۵۷ ۶۹.۸۱ % ۰ ۰ % ۱۲۹,۲۰۶ ۳.۷۵ % ۶۴ ۰ % ۱۰,۸۰۸ ۰.۳۱ % ۸۹۹,۴۵۳ ۲۶.۱۲ % ۰ ۰ %
۴۸ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ ۲,۳۹۷,۰۴۵ ۷۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۱۲۹,۷۶۵ ۳.۷۹ % ۹۵۱ ۰.۰۳ % ۱۰,۸۰۹ ۰.۳۲ % ۸۸۴,۵۲۱ ۲۵.۸۴ % ۰ ۰ %
۴۹ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ۲,۳۲۴,۲۱۰ ۶۹.۸۵ % ۰ ۰ % ۱۳۴,۶۷۹ ۴.۰۵ % ۹۴ ۰ % ۱۰,۸۱۰ ۰.۳۲ % ۸۵۷,۹۰۸ ۲۵.۷۸ % ۰ ۰ %
۵۰ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ ۲,۲۸۹,۳۹۶ ۶۹.۶۵ % ۰ ۰ % ۱۴۳,۶۴۷ ۴.۳۷ % ۳۵۴ ۰.۰۱ % ۱۰,۸۱۱ ۰.۳۳ % ۸۴۲,۷۳۶ ۲۵.۶۴ % ۰ ۰ %