صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱ ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ ۲,۳۶۹,۷۱۱ ۶۶.۹ % ۱۲۹,۹۰۷ ۳.۶۷ % ۱۱۷,۹۸۹ ۳.۳۳ % ۱۷,۷۶۷ ۰.۵ % ۱۲,۹۰۰ ۰.۳۶ % ۸۹۴,۱۷۲ ۲۵.۲۴ % ۰ ۰ %
۳۲ ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ ۲,۳۶۹,۷۱۱ ۶۶.۹ % ۱۲۹,۹۰۷ ۳.۶۷ % ۱۱۷,۹۵۷ ۳.۳۳ % ۱۷,۷۶۷ ۰.۵ % ۱۲,۹۰۱ ۰.۳۶ % ۸۹۴,۱۷۲ ۲۵.۲۴ % ۰ ۰ %
۳۳ ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ ۲,۳۶۹,۷۱۱ ۶۶.۹ % ۱۲۹,۹۰۷ ۳.۶۷ % ۱۱۷,۹۲۴ ۳.۳۳ % ۱۷,۷۶۷ ۰.۵ % ۱۲,۹۰۱ ۰.۳۶ % ۸۹۴,۱۷۲ ۲۵.۲۴ % ۰ ۰ %
۳۴ ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ۲,۳۷۰,۵۴۲ ۶۶.۸۱ % ۱۲۹,۹۷۸ ۳.۶۶ % ۱۱۷,۸۹۲ ۳.۳۲ % ۱,۸۳۳ ۰.۰۵ % ۲۶,۳۱۲ ۰.۷۴ % ۹۰۱,۷۴۷ ۲۵.۴۱ % ۰ ۰ %
۳۵ ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ ۲,۳۸۰,۶۵۷ ۶۴.۸۴ % ۱۲۹,۹۷۸ ۳.۵۴ % ۱۱۷,۸۶۰ ۳.۲۱ % ۱۳۱,۸۵۱ ۳.۵۹ % ۱۰,۹۰۲ ۰.۳ % ۹۰۰,۱۲۶ ۲۴.۵۲ % ۰ ۰ %
۳۶ ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ ۲,۳۸۰,۶۵۷ ۶۴.۸۴ % ۱۲۹,۹۷۸ ۳.۵۴ % ۱۱۷,۸۲۷ ۳.۲۱ % ۱۳۱,۸۵۱ ۳.۵۹ % ۱۰,۹۰۳ ۰.۳ % ۹۰۰,۱۲۶ ۲۴.۵۲ % ۰ ۰ %
۳۷ ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ ۲,۴۱۶,۱۹۴ ۶۹.۹۱ % ۰ ۰ % ۱۲۷,۷۵۵ ۳.۷ % ۱,۸۶۶ ۰.۰۵ % ۱۰,۹۰۴ ۰.۳۲ % ۸۹۹,۰۱۷ ۲۶.۰۲ % ۰ ۰ %
۳۸ ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ ۲,۴۰۳,۵۵۷ ۶۹.۸ % ۰ ۰ % ۱۲۷,۷۲۰ ۳.۷۱ % ۱,۸۶۶ ۰.۰۵ % ۱۰,۹۰۴ ۰.۳۲ % ۸۹۹,۴۵۳ ۲۶.۱۲ % ۰ ۰ %
۳۹ ۱۴۰۰/۰۱/۰۵ ۲,۴۰۳,۵۵۷ ۶۹.۸ % ۰ ۰ % ۱۲۷,۶۸۵ ۳.۷۱ % ۱,۸۶۶ ۰.۰۵ % ۱۰,۹۰۵ ۰.۳۲ % ۸۹۹,۴۵۳ ۲۶.۱۲ % ۰ ۰ %
۴۰ ۱۴۰۰/۰۱/۰۴ ۲,۴۰۳,۵۵۷ ۶۹.۸ % ۰ ۰ % ۱۲۷,۶۴۹ ۳.۷۱ % ۱,۸۶۶ ۰.۰۵ % ۱۰,۹۰۶ ۰.۳۲ % ۸۹۹,۴۵۳ ۲۶.۱۲ % ۰ ۰ %