صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ۲,۲۷۴,۵۰۶ ۶۶.۹۱ % ۱۲۹,۹۰۷ ۳.۸۲ % ۱۱۸,۳۱۳ ۳.۴۸ % ۸,۱۴۷ ۰.۲۴ % ۱۳,۲۰۹ ۰.۳۹ % ۸۵۵,۳۴۱ ۲۵.۱۶ % ۰ ۰ %
۲۲ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ۲,۲۶۱,۰۷۱ ۶۶.۸۷ % ۱۲۹,۹۰۷ ۳.۸۴ % ۱۱۸,۲۸۰ ۳.۵ % ۱۱,۴۶۳ ۰.۳۴ % ۱۳,۲۰۹ ۰.۳۹ % ۸۴۷,۵۱۳ ۲۵.۰۶ % ۰ ۰ %
۲۳ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ۲,۲۷۸,۳۴۶ ۶۶.۹۶ % ۱۲۹,۹۰۷ ۳.۸۲ % ۱۱۸,۲۴۸ ۳.۴۸ % ۱۱,۴۶۳ ۰.۳۴ % ۱۳,۲۱۰ ۰.۳۹ % ۸۵۱,۵۲۰ ۲۵.۰۲ % ۰ ۰ %
۲۴ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ۲,۲۹۳,۲۷۱ ۶۶.۸۲ % ۱۲۹,۹۰۷ ۳.۷۹ % ۱۱۸,۲۱۵ ۳.۴۴ % ۱۵,۳۲۸ ۰.۴۵ % ۱۳,۲۱۰ ۰.۳۸ % ۸۶۲,۰۸۴ ۲۵.۱۲ % ۰ ۰ %
۲۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ۲,۲۹۳,۲۷۱ ۶۶.۸۲ % ۱۲۹,۹۰۷ ۳.۷۹ % ۱۱۸,۱۸۳ ۳.۴۴ % ۱۵,۳۲۸ ۰.۴۵ % ۱۳,۲۱۰ ۰.۳۸ % ۸۶۲,۰۸۴ ۲۵.۱۲ % ۰ ۰ %
۲۶ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ۲,۲۹۳,۲۷۱ ۶۶.۸۲ % ۱۲۹,۹۰۷ ۳.۷۹ % ۱۱۸,۱۵۱ ۳.۴۴ % ۱۵,۳۲۹ ۰.۴۵ % ۱۳,۲۱۱ ۰.۳۸ % ۸۶۲,۰۸۴ ۲۵.۱۲ % ۰ ۰ %
۲۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ۲,۳۰۸,۲۶۲ ۶۶.۷۶ % ۱۲۹,۹۰۷ ۳.۷۶ % ۱۱۸,۱۱۸ ۳.۴۲ % ۱۵,۳۲۹ ۰.۴۴ % ۱۲,۶۸۸ ۰.۳۷ % ۸۷۳,۳۰۷ ۲۵.۲۶ % ۰ ۰ %
۲۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ ۲,۳۳۲,۷۴۳ ۶۶.۹ % ۱۲۹,۹۰۷ ۳.۷۳ % ۱۱۸,۰۸۶ ۳.۳۹ % ۱۵,۳۲۹ ۰.۴۴ % ۱۲,۷۴۸ ۰.۳۷ % ۸۷۷,۸۰۲ ۲۵.۱۸ % ۰ ۰ %
۲۹ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ ۲,۳۲۷,۷۰۷ ۶۶.۹۱ % ۱۲۹,۹۰۷ ۳.۷۳ % ۱۱۸,۰۵۴ ۳.۳۹ % ۱۵,۱۱۹ ۰.۴۳ % ۱۲,۹۶۴ ۰.۳۷ % ۸۷۵,۱۳۰ ۲۵.۱۶ % ۰ ۰ %
۳۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ۲,۳۴۷,۴۳۲ ۶۶.۸۹ % ۱۲۹,۹۰۷ ۳.۷ % ۱۱۸,۰۲۱ ۳.۳۶ % ۱۵,۱۱۹ ۰.۴۳ % ۱۲,۹۶۸ ۰.۳۷ % ۸۸۶,۲۷۱ ۲۵.۲۵ % ۰ ۰ %