صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) 1401/02/25 158,178 157,158 157,158 0 0 36,382,581 0 9,600,000 26,782,581 4,209,091,047,578
2 صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) 1401/02/24 158,381 157,360 157,360 0 0 36,382,581 0 9,600,000 26,782,581 4,214,519,470,372
3 صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) 1401/02/23 157,961 156,941 156,941 0 0 36,382,581 0 9,600,000 26,782,581 4,203,277,913,777
4 صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) 1401/02/22 157,968 156,948 156,948 0 0 36,382,581 0 9,600,000 26,782,581 4,203,472,181,012
5 صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) 1401/02/21 157,961 156,941 156,941 0 0 36,382,581 0 9,600,000 26,782,581 4,203,292,013,940
6 صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) 1401/02/20 155,827 154,827 154,827 0 0 36,382,581 0 9,600,000 26,782,581 4,146,677,274,904
7 صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) 1401/02/19 154,659 153,668 153,668 0 0 36,382,581 0 9,600,000 26,782,581 4,115,616,719,507
8 صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) 1401/02/18 157,064 156,058 156,058 0 0 36,382,581 0 9,600,000 26,782,581 4,179,628,036,446
9 صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) 1401/02/17 155,846 154,844 154,844 0 0 36,382,581 0 9,600,000 26,782,581 4,147,131,470,492
10 صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) 1401/02/16 155,297 154,301 154,301 0 0 36,382,581 0 9,600,000 26,782,581 4,132,575,419,025
11 صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) 1401/02/15 155,303 154,307 154,307 0 0 36,382,581 0 9,600,000 26,782,581 4,132,729,649,860
12 صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) 1401/02/14 155,309 154,313 154,313 0 0 36,382,581 0 9,600,000 26,782,581 4,132,889,215,745
13 صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) 1401/02/13 155,313 154,317 154,317 0 0 36,382,581 0 9,600,000 26,782,581 4,133,004,504,018
14 صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) 1401/02/12 155,335 154,338 154,338 0 0 36,382,581 0 9,600,000 26,782,581 4,133,581,663,704
15 صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) 1401/02/11 154,607 153,621 153,621 0 0 36,382,581 0 9,600,000 26,782,581 4,114,361,510,814
16 صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) 1401/02/10 154,514 153,529 153,529 0 0 36,382,581 0 9,600,000 26,782,581 4,111,903,046,075
17 صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) 1401/02/09 154,696 153,709 153,709 0 0 36,382,581 0 9,600,000 26,782,581 4,116,722,186,263
18 صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) 1401/02/08 154,702 153,714 153,714 0 0 36,382,581 0 9,600,000 26,782,581 4,116,863,422,282
19 صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) 1401/02/07 154,711 153,723 153,723 0 0 36,382,581 0 9,600,000 26,782,581 4,117,110,926,525
20 صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) 1401/02/06 154,815 153,828 153,828 0 0 36,382,581 0 9,600,000 26,782,581 4,119,901,014,733